Disclaimer

Disclaimer

FolieBouwkuip besteedt uiter­ste zorg aan het zo actu­eel, cor­rect en com­pleet moge­lijk maken en hou­den van de inhoud van www.foliebouwkuip.nl. Het is ech­ter moge­lijk dat de inhoud van deze site ver­ou­derd, incom­pleet en/​of incor­rect is. Aan de inhoud van deze websi­te kun­nen dan ook geen rech­ten wor­den ont­leend. FolieBouwkuip aan­vaardt geen enke­le aan­spra­ke­lijk­heid voor scha­de, op wel­ke wij­ze dan ook ont­staan, als gevolg van de inhoud of het gebruik van deze site. Dit geldt ook voor sites waar naar wordt ver­we­zen.

COPY­RIGHT

Op alle op de web­si­te foliebouwkuip.nl getoon­de foto's/​afbeel­din­gen rust het auteurs­recht bij FolieBouwkuip of de foto­graaf. Niets uit de tek­sten of van de foto's/ afbeel­din­gen op deze site mag zon­der schrif­te­lij­ke toe­stem­ming van FolieBouwkuip open­baar wor­den gemaakt, ver­spreid en/​of ver­veel­vou­digd. Het intellectueel eigendom van deze website staat op naam van FolieBouwkuip. Daarnaast kunnen er geen rechten verkregen worden op het ontwerp.

(Laatst gewijzigd : 02-01-2017)